Etter departementets syn bør påtalemyndighetens kompetanse fremgå uttrykkelig av er sex trafficking ekte loven, hva gjelder både overvåking på eller fra offentlig sted og overvåking på privat sted.
Senere samme dag publiserer samme avis en artikkel på nett hvor politiet slår fast at Hoksrud og kvinnen har hatt seksuelt samkvem sett med lovens øyne.
En adgang til bruk i avvergende og forebyggende øyemed gjelder allerede i dag for skjult kameraovervåking på offentlig sted,.
Forsvarergruppen av 1977 og krom kritiserer forslaget, som innebærer at skjult kameraovervåking på privat sted også kan foretas ved etterforskning av simple narkotikaovertredelser etter straffeloven første ledd (straffeloven 231).Hoksrud har fått en bot på 25000 kroner.Han forklarede, at kameraet ikke var til at overvåge gæsterne, men blot til eget brug.Hvorvidt det foreligger et inngrep i en slik kontekst vil bero på en konkret vurdering, hvor blant annet shemale cums på cam de berørtes forventning om å få være i fred står sentralt.Det vises til følgende uttalelse i den tidligere nevnte saken.Beslutningen skal angi hvilket sted tillatelsen gjelder.12.4 Begrepet kameraovervåking Dagens regel om «skjult fjernsynsovervåking» i straffeprosessloven 202 a speiler forbudet mot skjult kameraovervåking på offentlig sted i personopplysningsloven.12.6.2 Høringsinstansenes syn Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Kripos, Økokrim, Oslo statsadvokatembeter, Oslo politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste, Norges politilederlag og Politiets Fellesforbund støtter Metodekontrollutvalgets forslag.En egnet fremgangsmåte vil være å erstatte narkotikaen med en lignende pakning og etablere fjernsynsovervåking for bevissikring.Det er heller ikke noe krav om at den straffbare handlingen er begått eller begås på offentlig sted.Det antas imidlertid at personopplysningsloven 36 første ledd siste punktum, som omfatter «utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning ikke vil være relevant for etterforskningsformål.Observasjonen kan rettes mot et rom eller et annet sted den mistenkte med sannsynlighet kan antas å befinne seg eller besøke.Dette ble gjort ved at et sikkerhetskamera som var i kontinuerlig drift ble justert for å sikre at det fanget opp bilder av den mistenkte.Definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven 36 første ledd lyder nå slik: «Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkningskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert.12.5.3 Departementets vurdering Departementet kan i det vesentlige tiltre utvalgets vurderinger når det gjelder skjult kameraovervåking på eller fra offentlig sted.Begrepene privatliv og hjem er i praksis tolket relativt vidt og omfatter trolig også privat område som direkte tilstøter et privat hjem for eksempel en trappeoppgang.12.10 Underretningsplikt I proposisjonen her punkt.10 foreslås å gjennomføre en enhetlig regulering av plikten til underretning ved bruk av skjulte tvangsmidler.Ved hvilke lovbrudd bør metoden kunne benyttes?Observasjon ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat er reservert for lovbrudd som kan medføre fengsel slutty cam jenter i ett år og seks måneder eller mer,.Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Norsk forening for kriminal reform (krom) tar avstand fra forslaget.Men langt viktigere for pressen enn denne enkeltsaken er det å klargjøre for sine lesere, lyttere og seere når de mener det er nødvendig å opptre i forkledning og med skjult kamera/mikrofon.
Monitoring by technological means of the same public scene (for example, a security guard viewing through closed-circuit television) is of a similar character.
Uttalelsen indikerer at det er av vesentlig betydning hvorvidt opptakene som gjøres lagres med tanke på videre systematisk bruk.
[L_RANDNUM-10-999]