Denne perfeksjoneringa er skjønnhet.
Elle est dans la diminution des traces du pêche originel" 17 dette er definisjonen på framskritt dersom vi hever oss over prestasjonsprinsippet.
Han brydde seg ikke med de katastrofale endringene i samfunnsstrukturen som gratis chat ekteskaps nettsted dette spranget ville innebære: De lå utenfor den idealistiske filosofiens grenser.
Slik at de lettere kan bli offer for negrenes vold, voldtekter og etniske rensing.Freud utvikla en teori om mennesket, en "psyko-logi" i ordets strenge betydning.I følge Freud blir instinktenes undertrykkende tilpasning til realitetsprinsippet framtvunget og opprettholdt gjennom den "evige kampen for tilværelsen.Disse potensialitetenes iboende telos avgrenses som: "Å være det de er, "være-der, eksistere.Ekteskap, ikke velsignet med evig affinitet av kjærlighet, riktig balansert og proporsjonert, med sex, ikke kan være lykkelig seg - og sjelden vare.263 eller dyr, all den kamp som var i ham."Siden kulturen følger en indre erotisk impuls som fordrer at den binder menneskeslekta tett sammen, kan den bare nå dette målet dersom den vaktsomt bygger opp under en stadig økende skyldfølelse.Det er administrering av ting, ikke av mennesker, som utgjør prestasjonsprinsippets historiske arv.Opprør framstår nå som en forbrytelse mot hele menneskesamfunnet og derfor som uten fortjeneste og uten forløsning.Disse blir føyd til de grunnleggende (fylogenetiske) restriksjonene som pålegges instinktene, og som markerer menneskets utvikling fra et reint pattedyr til homo sapiens.Freud var fullstendig klar over denne motsigelsen, som veldig forenkla kan framstilles på følgende måte: Mens den psykoanalytiske teorien erkjenner at individets sjukdom i siste instans er forårsaka og blir opprettholdt av sjukdommen i dets sivilisasjon, tar den psykoanalytiske terapien sikte på å helbrede individet.Sammenlikn Fromms preken om kjærlighet med Freuds nærmest tilfeldige bemerkninger i "Den mest framtredende form for fornedrelse i det erotiske liv ".Videreføringa og (som vi skal se) intensiveringa av skyldfølelsen opp i gjennom modenhetsalderen, og den overdrevent repressive organiseringa av seksualiteten, kan ikke forklares tilfredsstillende ut i fra den fortsatt akutte faren som de individuelle impulsene representerer.Revisjonistenes hovedinnvendinger mot Freud kan kanskje summeres opp som følger: Freud undervurderte kraftig i hvilket omfang individet og dets nevrose bestemmes av konflikter i forhold til omgivelsene.Disse arketypene så for seg menneskets og naturens fullendelse, ikke gjennom dominasjon og utbytting, men gjennom frigivelsen av iboende libidiøse krefter.Det'et er løsrevet fra formene og prinsippene som utgjør det bevisste, sosiale individet.Disse kreftene blir betrakta som uttrykk for fred og skjønnhet, ikke ødeleggelse og terror.Denne grensa er nådd i det øyeblikk merverdien som skapes av den produktive arbeidskrafta ikke lenger er stor nok gratis sikker chat rom til å betale for ikke-produktivt arbeid.Når et kjærlighetsforhold er på sitt høydepunkt, er det ikke rom for interesse for omverdenen; det elskende paret er seg sjøl nok og deres lykke er endog uavhengig av det barnet de har sammen." 36 Når han på et tidligere stadium argumenterer for skillet mellom.Dette ble gjort ved hjelp av kraftige mellombølgeantenner i Havana.Men for å kunne være det de er, er de helt avhengige av den erotiske holdning: De får sin telos kun gjennom denne.
Og i den grad filosofien aksepterte realitetsprinsippets regler og verdier, fant krava fra en sanselighet befridd fra fornuftens dominans, ingen plass i filosofien; i sterkt modifisert form fant den tilhold i kunstteorien.


[L_RANDNUM-10-999]